School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

Verslag Derde vergadering Schoolraad

14/06/2018

 

Aanwezigen:   Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger,

                        Anja  Vanlerberghe, Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag:

 • G-sport: In de vorige vergadering werd er gesproken over de G-sport. Er zijn gemeenten die deze sport aanbieden. Diksmuide G-voetbal, Houthulst G-Gym, …. Bij het Juni rapport en in het nieuwskrantje van augustus zal iedere ouder een lijst meegedeeld krijgen met gemeente – welke G-sport- contactpersonen en telefoonnummer. Ook worden er folders opgevraagd om de G-sport duidelijker in beeld te brengen.
 • Nadat het verslag van de schoolraad opgemaakt en doorgestuurd is naar de leden, vragen we hierover een goedkeuring zodanig dat deze dan sneller op de website kan geplaatst worden.

 

Nieuwe arbeidsreglement voor de scholengemeenschap:

Het nieuwe arbeidsreglement is voorgelegd aan het personeel. Er zijn hierover geen opmerkingen gemeld aan de directie. In het vernieuwde reglement staan er nu ook richtlijnen voor het gebruik van smartphone en Facebook

 

Organisatie komend schooljaar:

 • Met het nieuwe privacy beleid zal de school bij de start van het nieuwe schooljaar aan iedere ouder een brief meegeven waarin ze kunnen aankruisen of er foto’s mogen genomen worden van hun kind en of deze foto’s mogen gebruikt worden om op de website, nieuwsbrief, facebookpagina vriendenkring, ….. te zetten.
 • Er is een nieuw decreet in de leerlingenbegeleiding. Er komt een wijziging in de samenwerking met het CLB. Er ligt voortaan meer verantwoordelijkheid bij de school. Voortaan zal de school zelf de hulpvraag moeten stellen aan het CLB. Komt er geen vraag vanuit de school, dan kan het CLB zelf  geen stappen zetten in de begeleiding van  leerlingen. Maar net als vroeger kunnen de ouders natuurlijk zelf naar het CLB stappen met een hulpvraag voor hun kind.
 • Ook wordt er een brochure opgemaakt voor nieuwe startende leerkrachten. Iedere school investeert vanaf nu in startersbegeleiding.
 • Er zullen 4 fulltime leerkrachten ingezet worden die vervangingen mogen doen in de scholengemeenschap. Dit zijn ambulante leerkrachten. Het is de bedoeling dat ze minimum  85% van de tijd ingezet worden als vervanging. Pedagogische opdrachten en bijscholingen kunnen ook aan bod komen. Ze kunnen anciënniteit opbouwen wat de motivatie bij jonge leerkrachten om in het onderwijs te blijven sterk zal verhogen.
 • In vergelijking met vorig schooljaar telt het lesurenpakket 10 u ASV minder  en 2  paramedische (kine en logo)uren  minder. Voor het volgend schooljaar telt de Klimop 272 ASV uren en 105 paramedische uren. Er is een uitstroom van 10 leerlingen. Hopelijk stijgt het leerlingenaantal tegen  1 oktober met 10%  t.o.v. de telling van 1 februari , zodat er een aanpassing kan gebeuren aan het lesurenpakket.
 • Er wordt overwogen om in het voorjaar 2019 een aanvraag in te dienen om type 9 voor kleuters te organiseren, en dit op vraag van de ouders. Vooraleer het schoolbestuur een definitieve beslissing zal nemen om de aanvraag in te dienen moet het personeel van klimop nog eerst hun advies geven.
 •  
 • Er vond een controle over de middelen plaats i.v.m. boekjaar 2017. De verificateur vond het over de hele lijn heel goed. Aangezien de school 8.5 € vraagt per maand aan de ouders komen de ouders nooit boven het maximumfactuur. Er wordt door de school meer geïnvesteerd in middelen voor  de leerlingen.
 • Momenteel ziet de directie een stijging van type 9 kinderen. Om de verdeling van de klassen te doen is het aan te raden om niet meer dan 8 leerlingen per groep te houden. De verdeling van de leerlingen zal eind juni plaatsvinden. Enkele verschuivingen kunnen nog gebeuren tijdens de vakantie.

 

Plechtige communie voor leerlingen van Klimop:

De vriendenkring is al enkele jaren bezig met het idee om het vormsel intiemer te kunnen houden voor de leerlingen van klimop.

Eindelijk mogen ze met trots mededelen dat  op zaterdag 27/4/2019 het vormsel zal plaatsvinden  voor de leerlingen van klimop.

Plaats en uur zal later nog besproken worden. Wel zullen de instapdag en de instapvieringen in de grote kerk te Diksmuide plaatsvinden. De catecheselessen zullen door Rik Verschingel gegeven worden na schooltijd. Deze zullen niet op school gegeven worden maar bij Rik thuis. Hij komt de leerlingen zelf ophalen aan school en de ouders gaan nadien hun kind bij hem terug ophalen.

De vriendenkring kijkt er alvast naar uit.

 

Varia:

 • Thijs: Vraagt om meer toe te zien op hygiëne en toiletbezoeken op school.
 • Anneke: De vriendenkring zou schooljaar 2018-2019 terug het oudervriendelijk label willen behalen

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 18 september om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger

 

Verslag tweede vergadering  Schoolraad 

16/01/2018                                                                                                                 

                                                                                                                   

Aanwezigen: Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger, Anja  Vanlerberghe

Verontschuldigd: Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag:

Het verslag van de startvergadering werd goedgekeurd. We hebben dit verslag vluchtig overlopen aangezien dit niet doorgestuurd was naar de leden.

 • De zorguren zijn reeds nageteld en de vooropgestelde uren komen overeen. Ieder kind krijgt de zorg waar hij of zij recht op heeft.
 • In juni aan alle ouders de datum reeds vermelden ivm de kennismakingsavond. Nieuwe ouders reeds verwittigen bij de inschrijving van zijn of haar dochter of zoon.

Verwelkoming nieuw ouderlid:

We verwelkomen Anja Vanlerberghe (mama van Xander Gardin 02). Onze schoolraad is nu wettelijk in orde . We hebben 2 leerkrachten, 2 ouders, 2 gecoöpteerden en een afvaardiging van het schoolbestuur.

Nieuwjaarswensen:

Onze voorzitter start de vergadering met een korte boodschap.

Evaluatie proefdoorlichting:

In november 2017 vond er op school een PROEF doorlichting plaats. 3 inspecteurs en 1 pedagogisch begeleider waren de ganse week op school aanwezig.

Over gans Vlaanderen werden er 3 basisscholen buitengewoon onderwijs en 2 scholen secundair buitengewoon onderwijs doorgelicht.

De inspecteurs kregen in het begin van de week een rondleiding van enkele leerlingen. De meesters en juffen kregen telkens 1u per klas bezoek van hen. Meerdere gesprekken met directie en leerkrachten vonden plaats. Ook de ouders werden gehoord en dit op donderdagnamiddag.

De gesprekken met het schoolteam verliepen in groep en niet individueel. Een opmerking hierover is dat je bij individuele gesprekken meer uitleg kan geven of toevoegingen kan aanbrengen. In groep ben je dan weer meer gerustgesteld dat wel telkens iemand een mening kan uiten en je hierop kan inpikken.

Conclusie :

            - De school scoort sterk in studiebekrachtigingen oriëntering.

- Ook het schoolverlaterstraject kreeg een zeer positieve beoordeling. De betrokkenheid naar de ouders en de samenwerking met het clb       zorgen ervoor dat we onze leerlingen alle kansen willen geven welke ze recht op hebben.

- Hun focus lag op het handelingsplan en of de doelen in orde waren. Aangezien de overheid nog geen nieuwe doelen heeft vastgelegd kon de school hier niet genoeg aan voldoen. Zo werd de school afgerekend op iets dat er nog niet is.

- Binnen de 5 à 6 jaar hebben we de tijd om onze mindere punten te verbeteren.

 

Varia:

Anja had een mooie brochure bij over de G-sport. Ze vraagt of het enigszins mogelijk is dit te promoten naar alle ouders. Niet iedereen weet dat deze organisatie bestaat. Sport op maat van ieder kind. De directie zal dit zeker vermelden in de nieuwsbrief en op de website documentatie plaatsen.

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 14 juni om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger

 

 

Aanwezigen: Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger

Verontschuldigd: Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag: Het verslag van de startvergadering werd goedgekeurd.

 

Organisatie schooljaar 2017 – 2018:

Op 1 februari 2017 werden er 85 leerlingen geteld. Hierdoor komt er nu 1 full-time leerkracht bij.

Deze werkkracht wordt gebruikt om enkele dingen eens goed aan te pakken en uit te werken. Zo worden er meerdere uren in veiligheid en preventie, in Zill, in co-teachen, in blio en in een opleiding voor de rekencoach geïnvesteerd.

Op 1 september 2017 starten we met 79 leerlingen die op school ingeschreven zijn.

Er zijn 8 klassen ingericht. 2 in de Onderbouw, 2 in de Middenbouw, 2 in de Bovenbouw, de A-klas en de Ervaringsgerichte E-klas. De onderbouw heeft dit schooljaar extra ondersteuning van verschillende leerkrachten.

We merken dat de problematiek van onze leerlingen per jaar toeneemt. Om ervoor te zorgen dat ze de nodige persoonlijke hulp krijgen is er hiervoor voldoende ondersteuning en flexibiliteit onder de leerkrachten.

 

Oproep bijkomend ouder-lid voor de schoolraad:

Anneke zal hiervoor een inschrijvingsformulier opstellen. Dit formulier zal voor eind september uitgedeeld worden aan de ouders van nieuwe leerlingen. De andere ouders kregen in de loop van het vorige schooljaar al de kans om in de schoolraad te kunnen zetelen. We zoeken nog een extra ouder zodat ook de oudergeleding met 2 personen in de schoolraad kunnen zetelen.

 

Varia:

 • Website: Op de website van de school is er reeds een rubriek vrijgemaakt voor de schoolraad. Anneke zal hier de nodige artikels op plaatsen. Het voorwoord zal door onze voorzitter Toon Spruytte geschreven worden. Ook alle verslagen van de schoolraad en alle contactgegevens van onze leden kunnen hier teruggevonden worden.

 

 • Maximumfactuur: Tijdens de vriendenkringvergadering kwam er een bespreking van het maximumfactuur aan bod. Enkele ouders vragen een duidelijker overzicht omtrent de uitgaven. Maandelijks wordt er een bedrag van € 8.5 aangerekend via de schoolfacturatie. De directie zal een berekening maken en dit wordt dan medegedeeld aan alle ouders die op de infoavond in de klas aanwezig zijn. Ook staat er in het schoolreglement uitleg over het maximumfactuur.

 

 

 

 

 • Krantje augustus: Hierin zal er aandacht geschonken worden aan de juiste data. Alsook het maximumfactuur zal hier een ruimte krijgen in de toekomst.

 

 • Hertellen zorg-uren: De directie zal alle zorguren hertellen. Zo kan er nagekeken worden of deze zorguren kloppen naargelang de verdeling van de leerlingen.

 

 • Vrije dag:  maandag 2 oktober en maandag 30 april met aansluitend de feestdag dinsdag 1 mei

 

 • Kennismakingsavond augustus: Alle ouders worden via het krantje gecontacteerd om langs te komen en kennis te maken met de nieuwe klas en juf of meester. Niet alle ouders komen hiervoor langs en weten dus niet alle leerlingen op 1 september in welke klas ze gaan terecht komen. Volgend schooljaar zullen alle ouders die niet aanwezig waren op de kennismakingsavond opgebeld worden. Zo weten ook hun kinderen in welke klas ze terecht komen.

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op dinsdag 16 januari om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger

 

VERSLAG STARTVERGADERING 16/06/2017

 

Aanwezigen: Toon Spruytte, Jozef Boone, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger

Huishoudelijk Reglement:

Wij als schoolraad hebben een adviserende rol. Het schoolbestuur neemt nog steeds de beslissingen. Wij kunnen brainstormen over, studiereizen, pedagogische studiedagen, vrije dagen, verdeling van de ambten, veranderingen in het schoolreglement, lestijdenpakketten, …..

Op onze startvergadering hebben we met alle aanwezigen het huishoudelijk reglement aangepast en is het door de voltallige schoolraad goedgekeurd.

Voorzitter + Secretaris:

De gekozen voorzitter is Toon Spruytte. De plaatsvervangende voorzitter is Jozef Boone

De gekozen secretaris is Anneke De Saeger. De plaatsvervangende verslaggever is Thijs Desender

Deze personen zijn verkozen en zijn voltallig goedgekeurd door stemming.

Afvaardiging Schoolbestuur:

Katelijne Cardoen is door het schoolbestuur naar voor gebracht als gemandateerde.

Oudergeleding:

Aangezien er bij de oproep voor de oudergeleding enkel 1 ouder zich kandidaat heeft gesteld, zullen we in de loop van de maand september een her oproep doen aan de nieuwe ouders.

Aanpassing schoolreglement:

In het schoolreglement zullen alle namen van de schoolraad vermeld staan met naam en contactgegevens.

Website school:

De schoolraad zal een aparte rubriek krijgen op de website van de school. Er zal een plaats voorzien zijn om de verslagen te plaatsen. Ook de contactgegevens worden hier vermeld.

Verlofdagen + Pedagogische studiedagen:

Verlofdagen: 2/10 – 30/04

Pedagogische studiedagen: 20/9 – 22/11 – 7/2

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op vrijdag 8/9 om 16u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger

 

 

Contactgegevens schoolraad:

 

Voorzitter: Toon Spruytte

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tel: 051/70.17.41

 

Secretaris : Anneke De Saeger 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tel: 0473/33.12.11

 

Jozef Boone  

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tel: 0478/98.23.84

 

Thijs Desender 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tel: 051/51.11.38

 

Nathalie Salembier 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tel: 0497/53.12.56

 

Anja Vanlerberghe

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.enet.be

Tel: 0494/70.16.60

 

Katelijne Cardoen                                              

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tel: 051/50.13.75