School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

Aanwezigen: Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger, Jozef Boone

Verontschuldigd: Anja  Vanlerberghe,

 

Opmerkingen vorig verslag:  

Deze was reeds voor publicatie op de website goedgekeurd.

 

Organisatie schooljaar 2019-2020 + type 9 kleuter

We starten het nieuwe schooljaar met 87 leerlingen. Een daling van 15 leerlingen t.o.v. vorig schooljaar

 

Nieuw in Klimop

Er starten 3 kleuters type 9 op school. De juf hiervan is juf Lynn Vanbecelaere. Zij heeft 3 jaar in het Vlot te Ieper lesgegeven en heeft ervaring in het Kleuteronderwijs. Ze heeft ervaring met het werken in een prikkelarme omgeving voor type 9 kinderen.

Juf Nancy die vorig jaar juf Tamara heeft vervangen wegens zwangerschapsverlof neemt dit schooljaar de klas B1 voor haar rekening.

Juf Vicky  Pieters zal lesgeven in A1. Ze is 12 jaar geleden afgestudeerd. Ze is kleuterleidster met ervaring in het BUSO en zal de taak opnemen om les te geven voor de jongsten van de lagere school kinderen.

Juf Tamara komt terug uit zwangerschapsverlof en tot die tijd zal zij vervangen worden door juf Laure Christiaens. Zij deed vorig schooljaar stage in de  klas van juf Griet. Vanaf het moment dat juf Tamara terugkomt 4/5 zal juf Laure in het lerarenplatform haar taak verder zetten. Juf Tamara zal lesgeven in A2. Dit is in gezamenlijk overleg vastgelegd.

De klassen  Basisaanbod hebben een groter aantal leerlingen per  klas en krijgen daarom extra ondersteuning in Taal en Wiskunde

We starten met 12 nieuwe leerlingen. 3 kleuter en 9 lagere schoolkinderen

Er zijn meerdere paramedische uren. Juf Judith Stragier geeft  10 u ondersteuning(psychomotoriek en taal bij de jongsten). 

Juf Tine zal 1u onbezoldigd lesgeven en moet in ruil daarvoor geen pedagogische studiedagen bijwonen aangezien het haar laatste schooljaar is. Zij gaat dan op pensioen.

Er zijn 3 Agodi-uren. Dit zijn uren om jonge leerkrachten te coachen. Juf Nathalie Salembier zal deze taak op zich nemen. Het coachen gebeurt in samenspraak met de scholengemeenschap.

Er is 1 Tivoli-uur. Hiervoor heeft de school een bedrag ontvangen 

Er is 1 extra uur  ICT (meester Arne Boone) en 1 uur Staf (Juf Caroline Perneel).


 

Evaluatie en resultaten ouderenenquête + Oudervriendelijk label:

De resultaten van de enquête zijn reeds verstuurd per mail eind vorig schooljaar en zullen uitgebreid besproken worden tijdens de komende personeelsvergaderingen. Werkpunten waren vooral de bereikbaarheid van directie en secretariaat (die verhuizen einde vakantie nog naar de ingang), netheid school (is aangepakt – geen kasten meer in de inkomgang), groenere speelplaats (wordt door het MOS-team dit schooljaar verder uitgewerkt)

Het oudervriendelijk label werd terug behaald en het bordje om aan de voorgevel te hangen is reeds besteld. Ook zijn er nog andere behaalde labels en die zullen voor de start van het schooljaar nog opgehangen worden.

 

Varia:

  • Website: Toon merkte op dat het organigram van de website niet meer up-to-date was. Dit zal aangepast worden. Andere aanpassingen werden doorgegeven en zijn reeds uitgevoerd door Arne, o.a. nieuw schoolkrantje, nieuw schoolreglement, nieuwe kriebelinfo, nieuwe vriendenkring info.

  • Lid schoolraad: Anneke laat weten dat zij vanaf dit schooljaar geen kind meer op school heeft en vraagt aan de leden of het nog is toegestaan om verder deel te nemen aan de vergaderingen van de schoolraad. Tot de herverkiezing heeft zij nog het recht om te blijven.

  • Data volgende vergaderingen: 14 januari 2020 en 9 juni 2020


 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 14 januari 2020  om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                                Secretaris Anneke De Saeger