School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

Aanwezigen:

                Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger,

                Anja Vanlerberghe, Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag:

 • De hygiëne tijdens de toiletbezoeken van de kinderen op school blijft een aandachtspunt.

Organisatie en structuur schooljaar 2018-2019:

 • Het schooljaar 2018-2019 is reeds goed van start gegaan. Er zijn 4 structuurklassen, 4 basisaanbodklassen en 1 ervaringsgerichte klas.

          We tellen voorlopig 95 leerlingen. In vergelijking met de teldatum van 1 februari 2018(81 leerlingen) is dit een stijging met meer dan 10 %.

          De school heeft daarom een aanvraag ingediend om meer werkingsmiddelen/uren te bekomen. Momenteel hebben we een tekort van 51                  ASV-uren en 23 paramedische uren.

          De leerkrachten in Klimop zijn alvast bereid gevonden om 1 extra uur te presteren zodat een extra taal- en wiskundegroep kan                                  georganiseerd worden.

 

 • Organigram: Nieuwe leerkrachten
  • Meester Karel Ronse geeft les in A4. Hij kreeg de vrije uren van Meester Pieter die aangesteld is als pedagogisch directeur in Nieuwkapelle en Reninge
  • Juf Melissa Vandamme geeft deeltijds les in de E-klas. Zij heeft een halftijdse overgenomen van Juf Nienke.
  • Juf Sanne Colpaert is  orthopedagoge en neemt een halftijdse functie over van Juf Maja die nu deeltijds pedagogisch directeur is. Door gezondheidsredenen van Juf Katelijne kan zij haar taken niet full-time invullen.
  • Juf Lieselotte Kemel komt uit het lerarenplatform en heeft gewerkt in de autiwerking te Oostende. Van 1 oktober krijgt zij in Klimop en/of de andere scholen van de SG vervanginsopdrachten en pedagogische taken.
  • Juf Nathalie  doet administratieve taken omtrent het leerlingenvervoer. Zij neemt de taak van Martine over die op pensioen is gegaan. Zij werkt ook nog in scholen te Geluwe en Wervik.

Dit jaar zijn er minder administratieve uren. Nathalie komt op dinsdag- en vrijdagvoormiddag en Nancy komt op maandagnamiddag en woensdagvoormiddag

 

 • Op 23/10 is er een info avond voor de ouders i.v.m. individueel handelingsplan. Hier kan er besproken worden met de ouders wat hun inspraak kan zijn voor de evolutie van hun kinderen.

 

Aanvraag Type 9 voor kleuters

De diagnose ASS(autisme) kan al maar vroeger gesteld worden waardoor de vraag naar aangepast onderwijs ook voor kleuters steeds groter wordt. Daarom wil Klimop graag naast Type 9voor lagere schoolkinderen nu ook Type 9 voor kleuters organiseren. De schoolraad geeft hiervoor alvast een gunstig advies. Het dossier met de aanvraag moet voor 15 november ingediend worden bij de koepel van Katholiek onderwijs. Indien goedgekeurd is het de bedoeling om te starten met Type 9 kleuter op1 september 2019

             

Nieuw Oudervriendelijk label in samenwerking met de vriendenkring:

Dit schooljaar zal er opnieuw een enquête opgemaakt worden waarin bij de ouders gepeild wordt naar hunhun bevindingen over onze school Klimop.Aan de hand van de resultaten van deze bevraging kunnen nieuwe werkpunten geselecteerd worden. De resultaten van de enquête vormen ook de basis van het nieuwe dossier tot het bekomen van oudervriendelijk label.

We trachten de indiening rond april te kunnen waarmaken zodat we bij de start van 2019-2020 het nieuwe label kunnen bekomen.

 

Varia:

 • Thijs: Poort: Vanaf heden wordt, na het belsignaal van de ochtendspeeltijd, de poort op slot gedaan. Zo kunnen er geen leerlingen ongemerkt buiten het schooldomein komen.
 • Thijs: De berg: Er komt beton bloot op de berg en deze is niet meer veilig. Er zal een platform met balustrade over die betonnen platen gemaakt worden ( soort uitkijkpost) in het voorjaar. Binnenkort mogen de leerlingen toch niet meer op het grasplein. Indien we materiaal nodig hebben mogen we steeds Jef contacteren.
 • Anneke: Vormsel: Op zaterdag 27/4 is er om 16u30 te Nieuwkapelle het vormsel met de leerlingen van Klimop. Rik Verschingel en Anneke zullen de catecheselessen op zich nemen en zullen na schooltijd plaatsvinden op de school zelf. Data en uren worden aan de ouders nog doorgegeven. De vormelingen organiseren tevens de misviering van Palmzondag te Diksmuide. Hier zou er medewerking gevraagd worden aan de ganse school. Wordt vervolgd ………

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 15 januari 2019 om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger