School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

VERSLAG STARTVERGADERING 16/06/2017

 

Aanwezigen: Toon Spruytte, Jozef Boone, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger

Huishoudelijk Reglement:

Wij als schoolraad hebben een adviserende rol. Het schoolbestuur neemt nog steeds de beslissingen. Wij kunnen brainstormen over, studiereizen, pedagogische studiedagen, vrije dagen, verdeling van de ambten, veranderingen in het schoolreglement, lestijdenpakketten, …..

Op onze startvergadering hebben we met alle aanwezigen het huishoudelijk reglement aangepast en is het door de voltallige schoolraad goedgekeurd.

Voorzitter + Secretaris:

De gekozen voorzitter is Toon Spruytte. De plaatsvervangende voorzitter is Jozef Boone

De gekozen secretaris is Anneke De Saeger. De plaatsvervangende verslaggever is Thijs Desender

Deze personen zijn verkozen en zijn voltallig goedgekeurd door stemming.

Afvaardiging Schoolbestuur:

Katelijne Cardoen is door het schoolbestuur naar voor gebracht als gemandateerde.

Oudergeleding:

Aangezien er bij de oproep voor de oudergeleding enkel 1 ouder zich kandidaat heeft gesteld, zullen we in de loop van de maand september een her oproep doen aan de nieuwe ouders.

Aanpassing schoolreglement:

In het schoolreglement zullen alle namen van de schoolraad vermeld staan met naam en contactgegevens.

Website school:

De schoolraad zal een aparte rubriek krijgen op de website van de school. Er zal een plaats voorzien zijn om de verslagen te plaatsen. Ook de contactgegevens worden hier vermeld.

Verlofdagen + Pedagogische studiedagen:

Verlofdagen: 2/10 – 30/04

Pedagogische studiedagen: 20/9 – 22/11 – 7/2

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op vrijdag 8/9 om 16u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger