School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

Aanwezigen: Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger, Anja  Vanlerberghe, Jozef Boone

 

Beste wensen:

Bij de start van het nieuwe jaar las onze voorzitter een gepast gedicht van Toon Hermans voor.

Geluk is geen kathedraal, misschien een klein kapelletje.

Geen kermis luid en kolossaal, misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, maar nu en dan een zonnetje.

Geluk dat is geen zeppelin, ‘t is hooguit ‘n ballonnetje.

 

Opmerkingen vorig verslag:  

Deze was reeds voor publicatie op de website goedgekeurd.

 

Oprichting type 9 voor kleuters:

De aanvraag werd reeds ingediend. Het is nu afwachten of onze school de toestemming krijgt om type 9 kleuters  te organiseren. De laatste jaren kan de diagnose ASS steeds vroeger gesteld worden bij jonge kinderen. Kleuters met autisme kunnen dus op jonge leeftijd genieten van een veilige, gestructureerde school met aangepast onderwijs.  

Er zijn enkele BO-scholen in de omgeving die ook een aanvraag hebben ingediend (Veurne, Torhout, Roeselare)

We kunnen in principe van start gaan bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Zelfs met 1 kleuter. Het is echter wel met voorwaarde dat we hierin groeien binnen de 3 jaar. Uiteraard is iedere start moeizaam maar met de nodige persaandacht kan ook dit een succes worden.

Enkele praktische zaken zijn er te regelen indien we hiermee van start gaan op 1 september

 • kleine toiletjes
 • douche
 • slaapgelegenheid voor de allerkleinsten

Doordat er voor de kleuters type 9 ruimte moet vrijgemaakt worden zal het secretariaat en de directie verhuizen naar de voorkant van het gebouw. Bij het binnenkomen van de school zijn zij dan onmiddellijk bereikbaar. Er zullen hierdoor enkele werken uitgevoerd worden zoals het plaatsen van een raam, veranderen van de voordeur en achterdeur. Ook wordt de voeler van de verwarming verplaatst zodat er kan bespaard worden op de energiefactuur.

 

 

 

Vergroenen van de speelplaats:

De school heeft zich kandidaat gesteld om mee te stappen in het MOS project dit in samenwerking met de provincie waarvoor de school subsidies zal krijgen.

Dit gaat over extra aanplantingen, rustige (babbel)hoekjes, hutten om in te schuilen, een zelfpluktuin met allerlei klein fruit

Het idee is tof maar is dit voor onze kinderen wel haalbaar. Er is reeds een rustige speelplaats aanwezig en dit mist zijn doel al een beetje.

De directie zal enkele scholen contacteren die reeds ingestapt zijn in dat project om te peilen naar hun bevindingen.

We nemen dit onderdeel zeker mee in de ouderenquête waar we graag rekening willen houden met de ideeën van onze ouders en kinderen .

Toch even vermelden dat onze school, die sowieso al in een groene omgeving ligt, al heel wat gerealiseerd heeft op dat vlak met o. a  een mooi avonturenparcours, een berg met glijbaan, moestuinbakken en kippen.

Nieuw oudervriendelijk label – Ouderenquête:

Anneke zal de vorige enquête bezorgen aan alle leden van de schoolraad.

Toevoegingen hiervan zijn zeker van toepassing:

 • bevindingen van ouders t.o.v. type 9 kleuters
 • bereikbaarheid secretariaat en directie wegens verhuis
 • het individueel handelingsplan
 • vergroenen van de speelplaats (zelfpluktuin, kampen bouwen, hutten om in te schuilen)
 • wat vinden ouders van de vernieuwde website
 • ……………

Vanaf het moment dat de enquête opgesteld is zal deze aan iedere ouder meegegeven worden.

Bij het verzamelen van dit alles zal er terug een aanvulling van het dossier kunnen opgesteld worden zodat we de aanvraag om verlenging van ons oudervriendelijk label  kunnen behalen.

Hiervoor vragen we de medewerking van alle ouders.

 

Varia:

 • Website: Toon merkte op dat het organigram van de website niet meer up-to-date was. Dit zal aangepast worden.

 

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 13 juni 2019 om 18u in de leraarskamer

Aanwezigen:

                Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger,

                Anja Vanlerberghe, Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag:

 • De hygiëne tijdens de toiletbezoeken van de kinderen op school blijft een aandachtspunt.

Organisatie en structuur schooljaar 2018-2019:

 • Het schooljaar 2018-2019 is reeds goed van start gegaan. Er zijn 4 structuurklassen, 4 basisaanbodklassen en 1 ervaringsgerichte klas.

          We tellen voorlopig 95 leerlingen. In vergelijking met de teldatum van 1 februari 2018(81 leerlingen) is dit een stijging met meer dan 10 %.

          De school heeft daarom een aanvraag ingediend om meer werkingsmiddelen/uren te bekomen. Momenteel hebben we een tekort van 51                  ASV-uren en 23 paramedische uren.

          De leerkrachten in Klimop zijn alvast bereid gevonden om 1 extra uur te presteren zodat een extra taal- en wiskundegroep kan                                  georganiseerd worden.

 

 • Organigram: Nieuwe leerkrachten
  • Meester Karel Ronse geeft les in A4. Hij kreeg de vrije uren van Meester Pieter die aangesteld is als pedagogisch directeur in Nieuwkapelle en Reninge
  • Juf Melissa Vandamme geeft deeltijds les in de E-klas. Zij heeft een halftijdse overgenomen van Juf Nienke.
  • Juf Sanne Colpaert is  orthopedagoge en neemt een halftijdse functie over van Juf Maja die nu deeltijds pedagogisch directeur is. Door gezondheidsredenen van Juf Katelijne kan zij haar taken niet full-time invullen.
  • Juf Lieselotte Kemel komt uit het lerarenplatform en heeft gewerkt in de autiwerking te Oostende. Van 1 oktober krijgt zij in Klimop en/of de andere scholen van de SG vervanginsopdrachten en pedagogische taken.
  • Juf Nathalie  doet administratieve taken omtrent het leerlingenvervoer. Zij neemt de taak van Martine over die op pensioen is gegaan. Zij werkt ook nog in scholen te Geluwe en Wervik.

Dit jaar zijn er minder administratieve uren. Nathalie komt op dinsdag- en vrijdagvoormiddag en Nancy komt op maandagnamiddag en woensdagvoormiddag

 

 • Op 23/10 is er een info avond voor de ouders i.v.m. individueel handelingsplan. Hier kan er besproken worden met de ouders wat hun inspraak kan zijn voor de evolutie van hun kinderen.

 

Aanvraag Type 9 voor kleuters

De diagnose ASS(autisme) kan al maar vroeger gesteld worden waardoor de vraag naar aangepast onderwijs ook voor kleuters steeds groter wordt. Daarom wil Klimop graag naast Type 9voor lagere schoolkinderen nu ook Type 9 voor kleuters organiseren. De schoolraad geeft hiervoor alvast een gunstig advies. Het dossier met de aanvraag moet voor 15 november ingediend worden bij de koepel van Katholiek onderwijs. Indien goedgekeurd is het de bedoeling om te starten met Type 9 kleuter op1 september 2019

             

Nieuw Oudervriendelijk label in samenwerking met de vriendenkring:

Dit schooljaar zal er opnieuw een enquête opgemaakt worden waarin bij de ouders gepeild wordt naar hunhun bevindingen over onze school Klimop.Aan de hand van de resultaten van deze bevraging kunnen nieuwe werkpunten geselecteerd worden. De resultaten van de enquête vormen ook de basis van het nieuwe dossier tot het bekomen van oudervriendelijk label.

We trachten de indiening rond april te kunnen waarmaken zodat we bij de start van 2019-2020 het nieuwe label kunnen bekomen.

 

Varia:

 • Thijs: Poort: Vanaf heden wordt, na het belsignaal van de ochtendspeeltijd, de poort op slot gedaan. Zo kunnen er geen leerlingen ongemerkt buiten het schooldomein komen.
 • Thijs: De berg: Er komt beton bloot op de berg en deze is niet meer veilig. Er zal een platform met balustrade over die betonnen platen gemaakt worden ( soort uitkijkpost) in het voorjaar. Binnenkort mogen de leerlingen toch niet meer op het grasplein. Indien we materiaal nodig hebben mogen we steeds Jef contacteren.
 • Anneke: Vormsel: Op zaterdag 27/4 is er om 16u30 te Nieuwkapelle het vormsel met de leerlingen van Klimop. Rik Verschingel en Anneke zullen de catecheselessen op zich nemen en zullen na schooltijd plaatsvinden op de school zelf. Data en uren worden aan de ouders nog doorgegeven. De vormelingen organiseren tevens de misviering van Palmzondag te Diksmuide. Hier zou er medewerking gevraagd worden aan de ganse school. Wordt vervolgd ………

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 15 januari 2019 om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger

Verslag Derde vergadering Schoolraad

14/06/2018

 

Aanwezigen:   Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger,

                        Anja  Vanlerberghe, Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag:

 • G-sport: In de vorige vergadering werd er gesproken over de G-sport. Er zijn gemeenten die deze sport aanbieden. Diksmuide G-voetbal, Houthulst G-Gym, …. Bij het Juni rapport en in het nieuwskrantje van augustus zal iedere ouder een lijst meegedeeld krijgen met gemeente – welke G-sport- contactpersonen en telefoonnummer. Ook worden er folders opgevraagd om de G-sport duidelijker in beeld te brengen.
 • Nadat het verslag van de schoolraad opgemaakt en doorgestuurd is naar de leden, vragen we hierover een goedkeuring zodanig dat deze dan sneller op de website kan geplaatst worden.

 

Nieuwe arbeidsreglement voor de scholengemeenschap:

Het nieuwe arbeidsreglement is voorgelegd aan het personeel. Er zijn hierover geen opmerkingen gemeld aan de directie. In het vernieuwde reglement staan er nu ook richtlijnen voor het gebruik van smartphone en Facebook

 

Organisatie komend schooljaar:

 • Met het nieuwe privacy beleid zal de school bij de start van het nieuwe schooljaar aan iedere ouder een brief meegeven waarin ze kunnen aankruisen of er foto’s mogen genomen worden van hun kind en of deze foto’s mogen gebruikt worden om op de website, nieuwsbrief, facebookpagina vriendenkring, ….. te zetten.
 • Er is een nieuw decreet in de leerlingenbegeleiding. Er komt een wijziging in de samenwerking met het CLB. Er ligt voortaan meer verantwoordelijkheid bij de school. Voortaan zal de school zelf de hulpvraag moeten stellen aan het CLB. Komt er geen vraag vanuit de school, dan kan het CLB zelf  geen stappen zetten in de begeleiding van  leerlingen. Maar net als vroeger kunnen de ouders natuurlijk zelf naar het CLB stappen met een hulpvraag voor hun kind.
 • Ook wordt er een brochure opgemaakt voor nieuwe startende leerkrachten. Iedere school investeert vanaf nu in startersbegeleiding.
 • Er zullen 4 fulltime leerkrachten ingezet worden die vervangingen mogen doen in de scholengemeenschap. Dit zijn ambulante leerkrachten. Het is de bedoeling dat ze minimum  85% van de tijd ingezet worden als vervanging. Pedagogische opdrachten en bijscholingen kunnen ook aan bod komen. Ze kunnen anciënniteit opbouwen wat de motivatie bij jonge leerkrachten om in het onderwijs te blijven sterk zal verhogen.
 • In vergelijking met vorig schooljaar telt het lesurenpakket 10 u ASV minder  en 2  paramedische (kine en logo)uren  minder. Voor het volgend schooljaar telt de Klimop 272 ASV uren en 105 paramedische uren. Er is een uitstroom van 10 leerlingen. Hopelijk stijgt het leerlingenaantal tegen  1 oktober met 10%  t.o.v. de telling van 1 februari , zodat er een aanpassing kan gebeuren aan het lesurenpakket.
 • Er wordt overwogen om in het voorjaar 2019 een aanvraag in te dienen om type 9 voor kleuters te organiseren, en dit op vraag van de ouders. Vooraleer het schoolbestuur een definitieve beslissing zal nemen om de aanvraag in te dienen moet het personeel van klimop nog eerst hun advies geven.
 •  
 • Er vond een controle over de middelen plaats i.v.m. boekjaar 2017. De verificateur vond het over de hele lijn heel goed. Aangezien de school 8.5 € vraagt per maand aan de ouders komen de ouders nooit boven het maximumfactuur. Er wordt door de school meer geïnvesteerd in middelen voor  de leerlingen.
 • Momenteel ziet de directie een stijging van type 9 kinderen. Om de verdeling van de klassen te doen is het aan te raden om niet meer dan 8 leerlingen per groep te houden. De verdeling van de leerlingen zal eind juni plaatsvinden. Enkele verschuivingen kunnen nog gebeuren tijdens de vakantie.

 

Plechtige communie voor leerlingen van Klimop:

De vriendenkring is al enkele jaren bezig met het idee om het vormsel intiemer te kunnen houden voor de leerlingen van klimop.

Eindelijk mogen ze met trots mededelen dat  op zaterdag 27/4/2019 het vormsel zal plaatsvinden  voor de leerlingen van klimop.

Plaats en uur zal later nog besproken worden. Wel zullen de instapdag en de instapvieringen in de grote kerk te Diksmuide plaatsvinden. De catecheselessen zullen door Rik Verschingel gegeven worden na schooltijd. Deze zullen niet op school gegeven worden maar bij Rik thuis. Hij komt de leerlingen zelf ophalen aan school en de ouders gaan nadien hun kind bij hem terug ophalen.

De vriendenkring kijkt er alvast naar uit.

 

Varia:

 • Thijs: Vraagt om meer toe te zien op hygiëne en toiletbezoeken op school.
 • Anneke: De vriendenkring zou schooljaar 2018-2019 terug het oudervriendelijk label willen behalen

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 18 september om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger

 

Verslag tweede vergadering  Schoolraad 

16/01/2018                                                                                                                 

                                                                                                                   

Aanwezigen: Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger, Anja  Vanlerberghe

Verontschuldigd: Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag:

Het verslag van de startvergadering werd goedgekeurd. We hebben dit verslag vluchtig overlopen aangezien dit niet doorgestuurd was naar de leden.

 • De zorguren zijn reeds nageteld en de vooropgestelde uren komen overeen. Ieder kind krijgt de zorg waar hij of zij recht op heeft.
 • In juni aan alle ouders de datum reeds vermelden ivm de kennismakingsavond. Nieuwe ouders reeds verwittigen bij de inschrijving van zijn of haar dochter of zoon.

Verwelkoming nieuw ouderlid:

We verwelkomen Anja Vanlerberghe (mama van Xander Gardin 02). Onze schoolraad is nu wettelijk in orde . We hebben 2 leerkrachten, 2 ouders, 2 gecoöpteerden en een afvaardiging van het schoolbestuur.

Nieuwjaarswensen:

Onze voorzitter start de vergadering met een korte boodschap.

Evaluatie proefdoorlichting:

In november 2017 vond er op school een PROEF doorlichting plaats. 3 inspecteurs en 1 pedagogisch begeleider waren de ganse week op school aanwezig.

Over gans Vlaanderen werden er 3 basisscholen buitengewoon onderwijs en 2 scholen secundair buitengewoon onderwijs doorgelicht.

De inspecteurs kregen in het begin van de week een rondleiding van enkele leerlingen. De meesters en juffen kregen telkens 1u per klas bezoek van hen. Meerdere gesprekken met directie en leerkrachten vonden plaats. Ook de ouders werden gehoord en dit op donderdagnamiddag.

De gesprekken met het schoolteam verliepen in groep en niet individueel. Een opmerking hierover is dat je bij individuele gesprekken meer uitleg kan geven of toevoegingen kan aanbrengen. In groep ben je dan weer meer gerustgesteld dat wel telkens iemand een mening kan uiten en je hierop kan inpikken.

Conclusie :

            - De school scoort sterk in studiebekrachtigingen oriëntering.

- Ook het schoolverlaterstraject kreeg een zeer positieve beoordeling. De betrokkenheid naar de ouders en de samenwerking met het clb       zorgen ervoor dat we onze leerlingen alle kansen willen geven welke ze recht op hebben.

- Hun focus lag op het handelingsplan en of de doelen in orde waren. Aangezien de overheid nog geen nieuwe doelen heeft vastgelegd kon de school hier niet genoeg aan voldoen. Zo werd de school afgerekend op iets dat er nog niet is.

- Binnen de 5 à 6 jaar hebben we de tijd om onze mindere punten te verbeteren.

 

Varia:

Anja had een mooie brochure bij over de G-sport. Ze vraagt of het enigszins mogelijk is dit te promoten naar alle ouders. Niet iedereen weet dat deze organisatie bestaat. Sport op maat van ieder kind. De directie zal dit zeker vermelden in de nieuwsbrief en op de website documentatie plaatsen.

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 14 juni om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger

 

 

Aanwezigen: Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger

Verontschuldigd: Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag: Het verslag van de startvergadering werd goedgekeurd.

 

Organisatie schooljaar 2017 – 2018:

Op 1 februari 2017 werden er 85 leerlingen geteld. Hierdoor komt er nu 1 full-time leerkracht bij.

Deze werkkracht wordt gebruikt om enkele dingen eens goed aan te pakken en uit te werken. Zo worden er meerdere uren in veiligheid en preventie, in Zill, in co-teachen, in blio en in een opleiding voor de rekencoach geïnvesteerd.

Op 1 september 2017 starten we met 79 leerlingen die op school ingeschreven zijn.

Er zijn 8 klassen ingericht. 2 in de Onderbouw, 2 in de Middenbouw, 2 in de Bovenbouw, de A-klas en de Ervaringsgerichte E-klas. De onderbouw heeft dit schooljaar extra ondersteuning van verschillende leerkrachten.

We merken dat de problematiek van onze leerlingen per jaar toeneemt. Om ervoor te zorgen dat ze de nodige persoonlijke hulp krijgen is er hiervoor voldoende ondersteuning en flexibiliteit onder de leerkrachten.

 

Oproep bijkomend ouder-lid voor de schoolraad:

Anneke zal hiervoor een inschrijvingsformulier opstellen. Dit formulier zal voor eind september uitgedeeld worden aan de ouders van nieuwe leerlingen. De andere ouders kregen in de loop van het vorige schooljaar al de kans om in de schoolraad te kunnen zetelen. We zoeken nog een extra ouder zodat ook de oudergeleding met 2 personen in de schoolraad kunnen zetelen.

 

Varia:

 • Website: Op de website van de school is er reeds een rubriek vrijgemaakt voor de schoolraad. Anneke zal hier de nodige artikels op plaatsen. Het voorwoord zal door onze voorzitter Toon Spruytte geschreven worden. Ook alle verslagen van de schoolraad en alle contactgegevens van onze leden kunnen hier teruggevonden worden.

 

 • Maximumfactuur: Tijdens de vriendenkringvergadering kwam er een bespreking van het maximumfactuur aan bod. Enkele ouders vragen een duidelijker overzicht omtrent de uitgaven. Maandelijks wordt er een bedrag van € 8.5 aangerekend via de schoolfacturatie. De directie zal een berekening maken en dit wordt dan medegedeeld aan alle ouders die op de infoavond in de klas aanwezig zijn. Ook staat er in het schoolreglement uitleg over het maximumfactuur.

 

 

 

 

 • Krantje augustus: Hierin zal er aandacht geschonken worden aan de juiste data. Alsook het maximumfactuur zal hier een ruimte krijgen in de toekomst.

 

 • Hertellen zorg-uren: De directie zal alle zorguren hertellen. Zo kan er nagekeken worden of deze zorguren kloppen naargelang de verdeling van de leerlingen.

 

 • Vrije dag:  maandag 2 oktober en maandag 30 april met aansluitend de feestdag dinsdag 1 mei

 

 • Kennismakingsavond augustus: Alle ouders worden via het krantje gecontacteerd om langs te komen en kennis te maken met de nieuwe klas en juf of meester. Niet alle ouders komen hiervoor langs en weten dus niet alle leerlingen op 1 september in welke klas ze gaan terecht komen. Volgend schooljaar zullen alle ouders die niet aanwezig waren op de kennismakingsavond opgebeld worden. Zo weten ook hun kinderen in welke klas ze terecht komen.

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op dinsdag 16 januari om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger