School voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod - type 9 

 

 

Derde verslag  Schoolraad 2019-2020

09/06/2020

                                                                                                                   

 

Aanwezigen: Jozef Boone, Anneke De Saeger, Thijs Desender, Joke Maes, Karen Ollevier, Nathalie Salembier, Toon Spruytte,

 

We starten de vergadering met een voorwoord van de voorzitter

               Wat als de kinderen het schooljaar verliezen?

               Wat als ze in plaats van wiskunde een cake leren bakken?

               Als ze mondmaskers leren maken?

               Als ze leren opruimen?

               Als ze in plaats van WO te leren een eigen moestuintje opstarten?

 

               Als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders

               of voorlezen aan hun jongere broer en zus?

               Als ze leren om voor je huisdieren te zorgen?

 

               Als ze hun verbeelding ontwikkelen om een kunstwerkje te schilderen?

               Als ze leren om verantwoordelijker en verbonden te zijn met het hele gezin?

               Als ze leren goede mensen te zijn?

 

               Als ze leren en weten dat samen zijn en gezond zijn veel beter is

               dan de nieuwste smartphone  te hebben?

 

               Als ze dat leren, hebben we misschien geen jaar verloren,

               misschien hebben we een geweldige toekomst gewonnen.

 

Opmerkingen vorig verslag:  

Het verslag werd reeds goedgekeurd en op de website geplaatst.

Klimop in  Coronatijden:

Voor de heropstart is er steeds opvang geweest in Klimop. Ook tijdens de paasvakantie werd er opvang voorzien.

Deze week zijn de lessen in  alle klassen terug gestart, weliswaar gedeeltelijk. De jongsten krijgen les op maandag, woensdag en vrijdag. De ouderen op dinsdag en donderdag. Er is elke dag opvang mogelijk. Klimop werkt met (klas)bubbels die strikt gescheiden blijven.

De kleuters werden voor de heropstart (steeds welkom op school) al opgevangen in hun eigen klas door hun vaste juf.

De thuisopdrachten die de leerlingen meekregen tijdens de coronatijd werden globaal gezien goed uitgevoerd.

De werkbundels konden opgehaald en teruggebracht worden in de postvakken op school.

 

 Toetsen en rapporten:

Er worden geen toetsen meer afgenomen wegens tijdsgebrek. Die worden afgenomen bij het begin van het volgende schooljaar en dienen als basis bij het samenstellen van taal- en rekengroepen.

Er zal een aangepast  rapport opgemaakt worden waarin staat welk leerstofniveau de leerling bereikt heeft voor de verschillende vakken en hoe de werkhouding geëvolueerd is.

Er werd op niveau van de schoolgemeenschap het Vlakke Land beslist om geen zomerklassen te organiseren dus ook niet in Klimop.

Organisatie schooljaar 2020-2021:

Er is voorlopig nog geen duidelijkheid rond de  Coronamaatregelen die van toepassing zullen zijn bij  de start van het nieuwe schooljaar.

Er worden preventief 3 draaiboeken klaargemaakt om op elke situatie voorbereid te zijn.

Op 1 februari 2020 werden er 94 leerlingen geteld.

Dit betekent een stijging van het lesurenpakket met:

 • 23 extra uren ASV
 • 11 extra uren Paramedisch

 

Er zijn in juni ongeveer 20 schoolverlaters en tot op heden zijn er reeds 12 nieuwe inschrijvingen.

Er werd reeds mailing gedaan i.v.m. het aanwerven van nieuwe kleuters type 9.   

Nieuw deze zomer: KLEUTERZOMERKAMP !!!!

Tijdens de grote vakantie gaat er gedurende 2 weken een zomerkamp door voor kleuters.

               Data:  6 - 10 juli en 17 - 21  augustus

               Doelgroep: kleuters me diagnose ASS of  vermoeden van ASS   

               Het kamp wordt geleid door juf Lynn en juf Elisa.

 

Er wordt hiervoor reclame gemaakt via de facebookpagina van Klimop.

Sportival is tijdens die weken ook aanwezig in Klimop. Er werden afspraken gemaakt i.v.m. gebruik turnzaal,            grote zaal, speelplaats en klaslokalen.

Toekomst vriendenkring klimop:

De werking van  de vriendenkring wordt tijdelijk on-hold gezet. De huidige voorzitter en haar leden stoppen er na 6 jaar mee. Het was op het einde nog een vriendenkring met enkel ouders waarvan er geen kind meer in Klimop zat, vandaar deze beslissing. Uiteraard is het de bedoeling dat er een heropstart gebeurt met nieuwe ouders. Na nog aankopen te doen voor de school zal het mandaat van de rekening vriendenkring doorgegeven worden aan 2 andere personen.

Varia:

 • Toon: updaten website (organigram, schoolreglement,...)
 • Op vraag van Thijs en met goedkeuring van de volledige schoolraad zal voortaan om 19 uur vergaderd worden i.p.v. 18 u.
 • Anneke dient haar ontslag in als secretaris van de schoolraad. Anneke werd in het verleden aangesteld in de schoolraad om te zetelen als ouder. Haar dochter heeft reeds vorig jaar de school verlaten. Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder om te zetelen in de schoolraad.

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op dinsdag 22/09/2020  om 19 u in de leraarskamer

 

               Voorzitter Toon Spruytte                                                                         Secretaris Anneke De Saeger

 

Tweede verslag  Schoolraad 2019-2020

14/01/2020

 

Aanwezigen:

Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Karen Ollevier, Anneke De Saeger, Jozef Boone, Joke Maes

Verontschuldigd: Anja  Vanlerberghe,

 

We starten de vergadering met een mooie nieuwjaarswens van onze voorzitter:

Voor 2020 wensen we…

                genoeg tijd om stil te staan

                genoeg stilstaan om te dromen

                genoeg dromen om waar te maken

                genoeg waarmaken waarin je gelooft

                genoeg geloof in anderen

                genoeg anderen om je bij te staan

 

Opmerkingen vorig verslag:

Deze was reeds voor publicatie op de website goedgekeurd.

 

Wijziging in ledenbestand schoolraad:

In samenspraak met Toon enkele dagen eerder, heeft Anja Vanlerberghe besloten zich terug te trekken uit de schoolraad. Ze is ervan overtuigd dat iemand die meer op de hoogte is van het schoolgebeuren, en ook op regelmatige basis in en rond Klimop aanwezig is, een pak meer voor de schoolraad kan betekenen.

Ook ontbreekt haar helaas de tijd om zich hier ten volle op toe te leggen.  Voor de rest blijft Anja zeker beschikbaar om de school van dienst te zijn.

We bedanken haar graag voor de tijd die ze voor de schoolraad heeft betekend.

We hebben reeds een nieuw lid in de schoolraad als afvaardiging van de ouders. Joke Maes, mama van Douwe Lesage die in klas K1 gestart is na de kerstvakantie.

We verwelkomen haar en zijn blij om het engagement dat zij aangaat.

Het klimopteam zal enkele ouders aanspreken met de vraag om eventueel toe te treden tot de schoolraad zodat we terug een afvaardiging hebben van 2 ouders. Dit zouden we graag opgelost zien tegen de Krokusvakantie.

Anneke De Saeger die eerder als ouder fungeerde in de schoolraad zal vanaf heden zetelen als gecoöpteerde aangezien haar dochter Luna naar het middelbaar is en dus niet meer in Klimop zit.

Herverkiezingen zijn er rond maart 2021

 

Update schooljaar ’19 – ’20:

  Op 1 september 2019 zijn we gestart met 87 leerlingen, nu(14.01.20) tellen we 94 leerlingen, verdeeld over

  Type 9:                      36 leerlingen

  Type Basisaanbod:   52 leerlingen

  Type 1:                         1 leerling

  Type 8:                         5 leerlingen

 Aangezien we geen 10% stijging hebben kan er geen hertelling zijn.

 Klas  A1 heeft 3 extra leerlingen en krijgt een extra taalgroep(juf Lieve) en rekengroep(juf Nathalie).

 Momenteel zijn er 4 kleuters binnen onze type 9 werking. De directie en het team zullen stappen ondernemen om   het type 9 aanbod voor kleuters  verder te promoten met als doel nieuwe potentiële leerlingen aan te trekken.

Dit kan gebeuren door: -      flyers te bezorgen aan  de reva’s, kine’s, clb’s, …..  .
                                      -     een infomoment op school te houden voor deze mensen  

 • een persbericht te versturen over de werking en het aanbod type 9 kleuter. De lijst van de diverse contactpersonen                              (kranten, e-diksmuide, …)zijn terug te vinden op de website van stad Diksmuide.

Op 14/2 organiseren de klassen A1 en K1 een spaghettimiddag voor de ouders en grootouders.

Misschien een ideaal moment om ook dit in de pers te laten verschijnen.

Niet te vergeten om de ouders een toelating te vragen of er foto’s van hun kinderen mogen verschijnen in de kranten ed.

 

Ouderenenquête:

Dit werd reeds verder besproken in de personeelsvergaderingen. Enkel het puntje groenere speelplaats is nog steeds in behandeling met de provincie. De berg speelvriendelijk maken zal nog verder besproken worden.

 

Toekomst vriendenkring:

Het is onmiskenbaar dat onze vriendenkring Klimop een meerwaarde is voor onze school.

Zij realiseerden en financierden reeds diverse nuttige projecten .

De werking van een efficiënte vriendenkring komt de laatste tijd  echter in het gedrang

door een chronisch gebrek aan man(vrouw-)kracht.

Wat daarbij opvalt is dat er geen enkele ouder meer vertegenwoordigd is.

Dat vinden we jammer. We zouden het betreuren indien om die reden de werking

van de vriendenkring moet stopgezet worden, wat sterk in overweging genomen wordt.

Daarom richten de voorzitter van de vriendenkring en de directie en leerkrachten van Klimop een warme oproep

naar (nieuwe) ouders om actief lid te worden van de vriendenkring.

Een gezonde mix van ouders en sympathisanten zou het voortbestaan en de werking  zeker te  goede komen.

Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij de voorzitter van de vriendenkring of de directie.

 

Varia:

 • Toon stelt vast dat er enkele aanpassingen van het schoolreglement zouden moeten plaatsvinden

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 9 juni 2020  om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                                           Secretaris Anneke De Saeger

Aanwezigen: Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger, Jozef Boone

Verontschuldigd: Anja  Vanlerberghe,

 

Opmerkingen vorig verslag:  

Deze was reeds voor publicatie op de website goedgekeurd.

 

Organisatie schooljaar 2019-2020 + type 9 kleuter

We starten het nieuwe schooljaar met 87 leerlingen. Een daling van 15 leerlingen t.o.v. vorig schooljaar

 

Nieuw in Klimop

Er starten 3 kleuters type 9 op school. De juf hiervan is juf Lynn Vanbecelaere. Zij heeft 3 jaar in het Vlot te Ieper lesgegeven en heeft ervaring in het Kleuteronderwijs. Ze heeft ervaring met het werken in een prikkelarme omgeving voor type 9 kinderen.

Juf Nancy die vorig jaar juf Tamara heeft vervangen wegens zwangerschapsverlof neemt dit schooljaar de klas B1 voor haar rekening.

Juf Vicky  Pieters zal lesgeven in A1. Ze is 12 jaar geleden afgestudeerd. Ze is kleuterleidster met ervaring in het BUSO en zal de taak opnemen om les te geven voor de jongsten van de lagere school kinderen.

Juf Tamara komt terug uit zwangerschapsverlof en tot die tijd zal zij vervangen worden door juf Laure Christiaens. Zij deed vorig schooljaar stage in de  klas van juf Griet. Vanaf het moment dat juf Tamara terugkomt 4/5 zal juf Laure in het lerarenplatform haar taak verder zetten. Juf Tamara zal lesgeven in A2. Dit is in gezamenlijk overleg vastgelegd.

De klassen  Basisaanbod hebben een groter aantal leerlingen per  klas en krijgen daarom extra ondersteuning in Taal en Wiskunde

We starten met 12 nieuwe leerlingen. 3 kleuter en 9 lagere schoolkinderen

Er zijn meerdere paramedische uren. Juf Judith Stragier geeft  10 u ondersteuning(psychomotoriek en taal bij de jongsten). 

Juf Tine zal 1u onbezoldigd lesgeven en moet in ruil daarvoor geen pedagogische studiedagen bijwonen aangezien het haar laatste schooljaar is. Zij gaat dan op pensioen.

Er zijn 3 Agodi-uren. Dit zijn uren om jonge leerkrachten te coachen. Juf Nathalie Salembier zal deze taak op zich nemen. Het coachen gebeurt in samenspraak met de scholengemeenschap.

Er is 1 Tivoli-uur. Hiervoor heeft de school een bedrag ontvangen 

Er is 1 extra uur  ICT (meester Arne Boone) en 1 uur Staf (Juf Caroline Perneel).


 

Evaluatie en resultaten ouderenenquête + Oudervriendelijk label:

De resultaten van de enquête zijn reeds verstuurd per mail eind vorig schooljaar en zullen uitgebreid besproken worden tijdens de komende personeelsvergaderingen. Werkpunten waren vooral de bereikbaarheid van directie en secretariaat (die verhuizen einde vakantie nog naar de ingang), netheid school (is aangepakt – geen kasten meer in de inkomgang), groenere speelplaats (wordt door het MOS-team dit schooljaar verder uitgewerkt)

Het oudervriendelijk label werd terug behaald en het bordje om aan de voorgevel te hangen is reeds besteld. Ook zijn er nog andere behaalde labels en die zullen voor de start van het schooljaar nog opgehangen worden.

 

Varia:

 • Website: Toon merkte op dat het organigram van de website niet meer up-to-date was. Dit zal aangepast worden. Andere aanpassingen werden doorgegeven en zijn reeds uitgevoerd door Arne, o.a. nieuw schoolkrantje, nieuw schoolreglement, nieuwe kriebelinfo, nieuwe vriendenkring info.

 • Lid schoolraad: Anneke laat weten dat zij vanaf dit schooljaar geen kind meer op school heeft en vraagt aan de leden of het nog is toegestaan om verder deel te nemen aan de vergaderingen van de schoolraad. Tot de herverkiezing heeft zij nog het recht om te blijven.

 • Data volgende vergaderingen: 14 januari 2020 en 9 juni 2020


 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 14 januari 2020  om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                                Secretaris Anneke De Saeger

 

Aanwezigen: Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger, Anja  Vanlerberghe, Jozef Boone

 

Beste wensen:

Bij de start van het nieuwe jaar las onze voorzitter een gepast gedicht van Toon Hermans voor.

Geluk is geen kathedraal, misschien een klein kapelletje.

Geen kermis luid en kolossaal, misschien een carrouselletje.

Geluk is geen zomer van smetteloos blauw, maar nu en dan een zonnetje.

Geluk dat is geen zeppelin, ‘t is hooguit ‘n ballonnetje.

 

Opmerkingen vorig verslag:  

Deze was reeds voor publicatie op de website goedgekeurd.

 

Oprichting type 9 voor kleuters:

De aanvraag werd reeds ingediend. Het is nu afwachten of onze school de toestemming krijgt om type 9 kleuters  te organiseren. De laatste jaren kan de diagnose ASS steeds vroeger gesteld worden bij jonge kinderen. Kleuters met autisme kunnen dus op jonge leeftijd genieten van een veilige, gestructureerde school met aangepast onderwijs.  

Er zijn enkele BO-scholen in de omgeving die ook een aanvraag hebben ingediend (Veurne, Torhout, Roeselare)

We kunnen in principe van start gaan bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Zelfs met 1 kleuter. Het is echter wel met voorwaarde dat we hierin groeien binnen de 3 jaar. Uiteraard is iedere start moeizaam maar met de nodige persaandacht kan ook dit een succes worden.

Enkele praktische zaken zijn er te regelen indien we hiermee van start gaan op 1 september

 • kleine toiletjes
 • douche
 • slaapgelegenheid voor de allerkleinsten

Doordat er voor de kleuters type 9 ruimte moet vrijgemaakt worden zal het secretariaat en de directie verhuizen naar de voorkant van het gebouw. Bij het binnenkomen van de school zijn zij dan onmiddellijk bereikbaar. Er zullen hierdoor enkele werken uitgevoerd worden zoals het plaatsen van een raam, veranderen van de voordeur en achterdeur. Ook wordt de voeler van de verwarming verplaatst zodat er kan bespaard worden op de energiefactuur.

 

 

 

Vergroenen van de speelplaats:

De school heeft zich kandidaat gesteld om mee te stappen in het MOS project dit in samenwerking met de provincie waarvoor de school subsidies zal krijgen.

Dit gaat over extra aanplantingen, rustige (babbel)hoekjes, hutten om in te schuilen, een zelfpluktuin met allerlei klein fruit

Het idee is tof maar is dit voor onze kinderen wel haalbaar. Er is reeds een rustige speelplaats aanwezig en dit mist zijn doel al een beetje.

De directie zal enkele scholen contacteren die reeds ingestapt zijn in dat project om te peilen naar hun bevindingen.

We nemen dit onderdeel zeker mee in de ouderenquête waar we graag rekening willen houden met de ideeën van onze ouders en kinderen .

Toch even vermelden dat onze school, die sowieso al in een groene omgeving ligt, al heel wat gerealiseerd heeft op dat vlak met o. a  een mooi avonturenparcours, een berg met glijbaan, moestuinbakken en kippen.

Nieuw oudervriendelijk label – Ouderenquête:

Anneke zal de vorige enquête bezorgen aan alle leden van de schoolraad.

Toevoegingen hiervan zijn zeker van toepassing:

 • bevindingen van ouders t.o.v. type 9 kleuters
 • bereikbaarheid secretariaat en directie wegens verhuis
 • het individueel handelingsplan
 • vergroenen van de speelplaats (zelfpluktuin, kampen bouwen, hutten om in te schuilen)
 • wat vinden ouders van de vernieuwde website
 • ……………

Vanaf het moment dat de enquête opgesteld is zal deze aan iedere ouder meegegeven worden.

Bij het verzamelen van dit alles zal er terug een aanvulling van het dossier kunnen opgesteld worden zodat we de aanvraag om verlenging van ons oudervriendelijk label  kunnen behalen.

Hiervoor vragen we de medewerking van alle ouders.

 

Varia:

 • Website: Toon merkte op dat het organigram van de website niet meer up-to-date was. Dit zal aangepast worden.

 

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 13 juni 2019 om 18u in de leraarskamer

Aanwezigen:

                Toon Spruytte, Thijs Desender, Nathalie Salembier, Katelijne Cardoen, Anneke De Saeger,

                Anja Vanlerberghe, Jozef Boone

 

Opmerkingen vorig verslag:

 • De hygiëne tijdens de toiletbezoeken van de kinderen op school blijft een aandachtspunt.

Organisatie en structuur schooljaar 2018-2019:

 • Het schooljaar 2018-2019 is reeds goed van start gegaan. Er zijn 4 structuurklassen, 4 basisaanbodklassen en 1 ervaringsgerichte klas.

          We tellen voorlopig 95 leerlingen. In vergelijking met de teldatum van 1 februari 2018(81 leerlingen) is dit een stijging met meer dan 10 %.

          De school heeft daarom een aanvraag ingediend om meer werkingsmiddelen/uren te bekomen. Momenteel hebben we een tekort van 51                  ASV-uren en 23 paramedische uren.

          De leerkrachten in Klimop zijn alvast bereid gevonden om 1 extra uur te presteren zodat een extra taal- en wiskundegroep kan                                  georganiseerd worden.

 

 • Organigram: Nieuwe leerkrachten
  • Meester Karel Ronse geeft les in A4. Hij kreeg de vrije uren van Meester Pieter die aangesteld is als pedagogisch directeur in Nieuwkapelle en Reninge
  • Juf Melissa Vandamme geeft deeltijds les in de E-klas. Zij heeft een halftijdse overgenomen van Juf Nienke.
  • Juf Sanne Colpaert is  orthopedagoge en neemt een halftijdse functie over van Juf Maja die nu deeltijds pedagogisch directeur is. Door gezondheidsredenen van Juf Katelijne kan zij haar taken niet full-time invullen.
  • Juf Lieselotte Kemel komt uit het lerarenplatform en heeft gewerkt in de autiwerking te Oostende. Van 1 oktober krijgt zij in Klimop en/of de andere scholen van de SG vervanginsopdrachten en pedagogische taken.
  • Juf Nathalie  doet administratieve taken omtrent het leerlingenvervoer. Zij neemt de taak van Martine over die op pensioen is gegaan. Zij werkt ook nog in scholen te Geluwe en Wervik.

Dit jaar zijn er minder administratieve uren. Nathalie komt op dinsdag- en vrijdagvoormiddag en Nancy komt op maandagnamiddag en woensdagvoormiddag

 

 • Op 23/10 is er een info avond voor de ouders i.v.m. individueel handelingsplan. Hier kan er besproken worden met de ouders wat hun inspraak kan zijn voor de evolutie van hun kinderen.

 

Aanvraag Type 9 voor kleuters

De diagnose ASS(autisme) kan al maar vroeger gesteld worden waardoor de vraag naar aangepast onderwijs ook voor kleuters steeds groter wordt. Daarom wil Klimop graag naast Type 9voor lagere schoolkinderen nu ook Type 9 voor kleuters organiseren. De schoolraad geeft hiervoor alvast een gunstig advies. Het dossier met de aanvraag moet voor 15 november ingediend worden bij de koepel van Katholiek onderwijs. Indien goedgekeurd is het de bedoeling om te starten met Type 9 kleuter op1 september 2019

             

Nieuw Oudervriendelijk label in samenwerking met de vriendenkring:

Dit schooljaar zal er opnieuw een enquête opgemaakt worden waarin bij de ouders gepeild wordt naar hunhun bevindingen over onze school Klimop.Aan de hand van de resultaten van deze bevraging kunnen nieuwe werkpunten geselecteerd worden. De resultaten van de enquête vormen ook de basis van het nieuwe dossier tot het bekomen van oudervriendelijk label.

We trachten de indiening rond april te kunnen waarmaken zodat we bij de start van 2019-2020 het nieuwe label kunnen bekomen.

 

Varia:

 • Thijs: Poort: Vanaf heden wordt, na het belsignaal van de ochtendspeeltijd, de poort op slot gedaan. Zo kunnen er geen leerlingen ongemerkt buiten het schooldomein komen.
 • Thijs: De berg: Er komt beton bloot op de berg en deze is niet meer veilig. Er zal een platform met balustrade over die betonnen platen gemaakt worden ( soort uitkijkpost) in het voorjaar. Binnenkort mogen de leerlingen toch niet meer op het grasplein. Indien we materiaal nodig hebben mogen we steeds Jef contacteren.
 • Anneke: Vormsel: Op zaterdag 27/4 is er om 16u30 te Nieuwkapelle het vormsel met de leerlingen van Klimop. Rik Verschingel en Anneke zullen de catecheselessen op zich nemen en zullen na schooltijd plaatsvinden op de school zelf. Data en uren worden aan de ouders nog doorgegeven. De vormelingen organiseren tevens de misviering van Palmzondag te Diksmuide. Hier zou er medewerking gevraagd worden aan de ganse school. Wordt vervolgd ………

 

De eerstvolgende schoolraad zal plaatsvinden op 15 januari 2019 om 18u in de leraarskamer

 

Voorzitter Toon Spruytte                                                           Secretaris Anneke De Saeger